Terms and Conditions

Warunki użytkowania i warunki ogólne

Spółka Travelcircus GmbH

– Poslední úprava: V červnu 2021 –

Treść:

Sekcja A Warunki korzystania ze strony internetowej i usług Spółki Travelcircus

Sekcja B Ogólne warunki świadczenia usług turystycznych przez Travelcircus


## Sekcja A: Warunki korzystania ze strony internetowej i usług Travelcircus

• Ważność i zmiany warunków użytkowania; definicje

(1) Niniejsze warunki użytkowania stanowią podstawę relacji biznesowych między Travelcircus GmbH, Aroser Allee 76, 13407 Berlin ("Travelcircus") a użytkownikiem strony internetowej obsługiwanej przez Travelcircus i/lub funkcji, aplikacji, modułów, programów, oprogramowania itp. z nimi związanych (zwanych dalej łącznie "Usługami"), niezależnie od tego, jakiego urządzenia (np. komputera, smartfona, tabletu) użytkownik używa do ich odwiedzenia lub korzystania z nich.

(2) Niniejsze Warunki Użytkowania mają zastosowanie wyłącznie do. Odmienne warunki Użytkownika, w szczególności warunki Użytkownika, które są sprzeczne z niniejszymi Warunkami Użytkowania, stają się częścią umowy z Travelcircus tylko wtedy i tylko w takim zakresie, w jakim Travelcircus wyraźnie zgadza się na piśmie na włączenie odmiennych warunków. W szczególności, warunki odstępne Użytkownika nie stają się częścią umowy z Travelcircus, jeśli Użytkownik jedynie się do nich odwołuje i przekazuje je Travelcircus, lub jeśli Travelcircus nie sprzeciwia się wyraźnie ważności warunków odstępnych Użytkownika, lub jeśli Travelcircus realizuje zamówienie lub usługę lub aktywuje funkcję bez zastrzeżeń.

(3) Travelcircus zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków użytkowania ze skutkiem w przyszłości. Travelcircus będzie wprowadzać takie zmiany wyłącznie z ważnych powodów, takich jak nowe rozwiązania techniczne, zmiany w orzecznictwie lub przepisach prawa, lub z innych równoważnych powodów. Travelcircus powiadomi użytkownika o zmianach bez zbędnej zwłoki; Travelcircus poinformuje użytkownika o terminach i konsekwencjach prawnych związanych z każdym przypadkiem, a także o możliwości wniesienia sprzeciwu. Jeśli użytkownik nie sprzeciwi się zmianom w terminie określonym w zawiadomieniu lub powiadomieniu, zmiany uznaje się za zaakceptowane przez użytkownika poprzez dalsze korzystanie ze strony internetowej lub usług Travelcircus. Pozostaje to bez uszczerbku dla przepisów prawnych regulujących jednostronne zmiany cen i/lub warunków.

(4) Niniejsze warunki użytkowania, jak również inne warunki Travelcircus, opierają się na następujących definicjach: • W poniższym tekście konsumenci oznaczają wszystkie osoby fizyczne, które dokonują czynności prawnych w celu, który nie jest przede wszystkim związany z ich działalnością handlową, gospodarczą lub zawodową.

• Natomiast przedsiębiorcy to osoby fizyczne, prawne lub spółki posiadające osobowość prawną, które przy zawieraniu transakcji prawnych działają w ramach swojej działalności handlowej, gospodarczej lub zawodowej.

• Strona internetowa oznacza stronę internetową Travelcircus (np. www.travelcircus.de), niezależnie od używanej dla niej domeny najwyższego poziomu lub kodu kraju.

• Użytkownik oznacza osobę odwiedzającą stronę internetową.

• Klient oznacza osobę, która inicjuje lub zawiera umowę z Travelcircus.

• Stronami umowy są Travelcircus i klient/użytkownik.

• Dostawcy usług to firmy oferujące turystom indywidualne usługi turystyczne lub pakiety usług, np. hotele i inni dostawcy zakwaterowania, organizatorzy wycieczek, linie lotnicze, wypożyczalnie samochodów lub inni przewoźnicy, firmy ubezpieczeniowe.

• Anulowanie oznacza oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed uzgodnionym lub zaplanowanym przyjazdem.

• Propozycja usługi; grupa klientów; komunikacja; sformułowanie umowy

(1) Travelcircus udostępnia użytkownikowi funkcje na swojej stronie internetowej/usługach, w szczególności do kontaktu i automatycznego zawierania umów. Travelcircus zastrzega sobie prawo do rozszerzenia, ulepszenia lub innej zmiany funkcjonalności lub wyglądu oferowanej strony internetowej/usług w dowolnym momencie, w szczególności jeśli służy to postępowi technicznemu i / lub jest właściwe w celu zapobiegania praktykom mającym znaczenie dla prawa karnego lub nadużywania strony internetowej/usług.

(2) Komunikacja na stronie internetowej/usługach odbywa się drogą elektroniczną. Travelcircus zastrzega sobie prawo do komunikowania się z Użytkownikiem drogą elektroniczną na różne sposoby, np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości tekstowych, API (interfejsu programowania aplikacji), powiadomień push w aplikacji, a także wiadomości elektronicznych przechowywanych na koncie na stronie internetowej; ma to zastosowanie, chyba że Użytkownik wyraźnie sprzeciwi się wybranemu elektronicznemu środkowi komunikacji. Użytkownik zgadza się, że wszystkie zgody, powiadomienia, publikacje i inne komunikaty otrzymywane drogą elektroniczną od Travelcircus nie wymagają ustawowej formy pisemnej, chyba że obowiązujące przepisy wymagają innej formy komunikacji w indywidualnych przypadkach. Użytkownik jest zobowiązany do zagwarantowania otrzymywania komunikacji elektronicznej od Travelcircus, a w szczególności do upewnienia się, że nie uniemożliwiają mu tego filtry antyspamowe.

(3) Travelcircus akceptuje jako partnerów umownych wyłącznie użytkowników lub klientów z nieograniczonym prawem do umowy. Usługi prezentowane na stronie internetowej Travelcircus/za pośrednictwem usług własnych Travelcircus opierają się na tym założeniu. Jeśli klient zamierza dokonać rezerwacji dla małoletniego bez opieki za pośrednictwem strony internetowej lub usług, musi skontaktować się z zespołem obsługi Travelcircus przed dokonaniem rezerwacji.

(4) Językiem umowy z Travelcircus jest język niemiecki.

• Korzystanie ze stron internetowych/usług; konsekwencje nieprzestrzegania zasad

• Wyłączne prawa do korzystania ze strony internetowej / usług i chronionych treści dostępnych za jej pośrednictwem (np. logo, zdjęcia, obrazy, diagramy, opisy) są własnością Travelcircus lub jej partnerów (zwanych dalej łącznie "właścicielami praw"). Użytkownikowi wyraźnie zabrania się kopiowania strony internetowej - w całości lub w części w wyniku kopiowania zdjęć, obrazów, opisów, diagramów lub projektów.

• W drodze odstępstwa od ust. 1, użytkownik jest uprawniony do pobierania, wyświetlania i drukowania poszczególnych stron i/lub części strony internetowej wyłącznie do celów osobistych (np. dokumentacja danych rezerwacji). Korzystając z treści strony internetowej/usług, użytkownik jest zobowiązany do wskazania źródła za pomocą łatwo zrozumiałej, czytelnej i trwale przymocowanej informacji.

• W szczególności Użytkownik nie może (z zastrzeżeniem wyjątku określonego w ust. 2 powyżej) modyfikować, kopiować, przenosić, cedować, sprzedawać, dystrybuować, wykorzystywać, wyświetlać, publikować, publicznie odtwarzać, reprodukować i/lub licencjonować jakichkolwiek treści, informacji, oprogramowania, produktów lub usług, które można uzyskać lub wyświetlić za pośrednictwem Witryny/Usług bez wyraźnej zgody odpowiedniego właściciela praw.

• Jeżeli istnieją konkretne przesłanki wskazujące na to, że użytkownik w sposób zawiniony narusza przepisy prawa, prawa osób trzecich, takie jak w szczególności prawa do nazwy, prawa autorskie i prawa do znaków towarowych, lub niniejszy Regulamin, lub jeżeli istnieje inny uzasadniony interes Travelcircus, Travelcircus jest uprawniony do podjęcia jednego lub kilku z poniższych środków w odniesieniu do uzasadnionych interesów danego użytkownika:

• wyświetlić ostrzeżenie dla użytkownika;

• usuwanie postów/treści użytkownika;

• ograniczyć korzystanie przez użytkownika ze strony internetowej/usług;

• wykluczyć użytkowników - tymczasowo lub na stałe - z korzystania ze strony internetowej/usług (blokowanie). Powyższe środki nie mają wpływu na umowy już zawarte z usługodawcą

• Odpowiedzialność

(1) Roszczenia odszkodowawcze wobec Travelcircus wynikające z Umowy z Użytkownikiem są wykluczone.

(2) Nie dotyczy to roszczeń użytkownika z tytułu szkód wynikających z uszczerbku na życiu, zdrowiu lub niedbałego naruszenia istotnych zobowiązań umownych, a także odpowiedzialności za inne szkody wynikające z umyślnego lub rażąco niedbałego naruszenia obowiązków przez Travelcircus lub strony, którymi Travelcircus posługuje się w celu wykonania swoich zobowiązań. Istotne zobowiązania umowne to takie, których wypełnienie umożliwia przede wszystkim prawidłowe wykonanie umowy i na których przestrzeganiu użytkownik może regularnie polegać. W przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych Travelcircus ponosi odpowiedzialność za przewidywalne szkody typowe dla tego rodzaju umowy tylko wtedy, gdy wspomniane szkody zostały spowodowane zwykłym zaniedbaniem, chyba że roszczenia użytkownika o odszkodowanie opierają się na uszkodzeniu ciała lub życia.

(3) Powyższe wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności nie mają wpływu na odpowiedzialność Travelcircus wynikającą z niemieckiej ustawy o odpowiedzialności za produkt, z tytułu rękojmi, z powodu nieuczciwego zamiaru i innych obowiązkowych przepisów dotyczących odpowiedzialności. Powyższe ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności mają zastosowanie w takim samym zakresie do przedstawicieli prawnych Travelcircus, jej pracowników i innych osób, którymi Travelcircus posługuje się w celu wypełnienia swoich zobowiązań.

Prawo właściwe, właściwość sądu, wymogi formalne • Wszelkie stosunki prawne między stronami podlegają wyłącznie prawu Niemieckiemu, z wyjątkiem Konwencji Narodów Zjednoczonych o Zakupie Towarów. Jeśli użytkownik lub klient jest konsumentem, zdanie 1 ma zastosowanie tylko w takim zakresie, w jakim wybór prawa niemieckiego nie narusza ochrony zapewnianej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu.

• Jeśli strony są kupcami ogólnymi w rozumieniu prawa niemieckiego (Vollkaufleute) lub jeśli użytkownik lub klient nie ma ogólnej jurysdykcji w Niemczech, lub jeśli klient, przeciwko któremu wniesiono powództwo, przenosi swoje miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu poza zakres tego prawa po zawarciu umowy lub jego miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu nie jest znane, ustala się wyłączną jurysdykcję w Berlinie. Pozostaje to bez uszczerbku dla bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawowych regulujących jurysdykcję wyłączną.

• Zmiany lub uzupełnienia wymagają formy pisemnej lub tekstowej. Zmiana, usunięcie lub uzupełnienie niniejszego postanowienia wymaga formy pisemnej.

• Informacje na temat rozstrzygania sporów konsumenckich

• Travelcircus będzie dążyć do polubownego rozstrzygania wszelkich różnic zdań wynikających ze stosunków umownych z konsumentami. Jeśli mimo to użytkownik lub gość chce złożyć skargę, może skontaktować się z niemiecką organizacją rozstrzygania sporów Außergerichtliche Streitbeilegungsstelle für Verbraucher und Unternehmer e. V. za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem [email protected]. Na czas trwania tej procedury wszelkie roszczenia ulegają przedawnieniu. Jeśli w ten sposób nie uda się osiągnąć porozumienia, może zostać wszczęte postępowanie sądowe - bez uprzedniej próby pojednania - przed organem uznanym przez państwo.

• Jeżeli udział w procedurze rozstrzygania sporów konsumenckich stanie się obowiązkowy dla sprzedawców detalicznych organizatorów po wydaniu niniejszego Regulaminu, Travelcircus poinformuje o tym klienta w odpowiedni sposób.

• W przypadku wszystkich umów zawieranych z klientem za pośrednictwem handlu elektronicznego Travelcircus odwołuje się do unijnej platformy internetowego rozstrzygania sporów (ODR): http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Sekcja B: Dodatkowe warunki organizacji podróż

Niniejsze warunki uzupełniające stanowią podstawę umowy sprzedaży, którą klient zawiera z Travelcircus jako sprzedawcą; wyjaśniają one i uzupełniają ogólne przepisy ustawowe dotyczące wycieczek zawarte w niemieckim kodeksie cywilnym (BGB) i ustawie wprowadzającej do BGB (EGBGB). Obowiązują one niezależnie od wszelkich innych warunków umownych lub taryfowych, które mogą stanowić podstawę relacji między klientem a usługodawcą. Travelcircus nie ma wpływu na ogólne warunki i warunki taryfowe usługodawców; są one przedstawiane klientowi przy zawieraniu umowy i do klienta należy zapoznanie się z nimi oraz, w razie potrzeby, ich zabezpieczenie. • Sprzedawca detaliczny; dostawca usług

**• Sprzedawcą detalicznym jest **

Travelcircus GmbH, Aroser Allee 76, 13407 Berlín ("Travelcircus") Telefon: +49(0)30 577 000 900 E-mail: service@travel HYPERLINK "mailto:[email protected]"c HYPERLINK "mailto:[email protected]"ircus.de

• Użytkownik może znaleźć nazwę/firmę, adres i dane kontaktowe usługodawcy lub organizatora w odpowiedniej ofercie na stronie internetowej/serwisie.

• Przedmiot umowy; informacje dotyczące procesu rezerwacji i przechowywania tekstu umowy • Travelcircus oferuje klientowi możliwość rezerwacji indywidualnych usług turystycznych lub pakietów usług dla turystów oferowanych przez usługodawców (np. hotele i innych dostawców zakwaterowania, organizatorów wycieczek, linie lotnicze, wypożyczalnie samochodów lub innych przewoźników, firmy ubezpieczeniowe). Travelcircus wymienia odpowiednich usługodawców na stronie internetowej / w serwisach, podając ich nazwę / firmę i adres, informując w ten sposób klienta o jego partnerze umownym w każdym przypadku.

• Usługi prezentowane na stronie internetowej Travelcircus / za pośrednictwem jej własnych usług nie stanowią wiążących ofert umownych Travelcircus w sensie prawnym, ale są raczej zaproszeniem użytkowników strony internetowej do złożenia oferty. W związku z tym Travelcircus nie oferuje usług we własnym imieniu, lecz w imieniu i na rzecz danego usługodawcy. Po wprowadzeniu wymaganych danych - np. imienia i nazwiska, adresu i adresu e-mail - klient składa wiążącą ofertę umowy wybranemu usługodawcy na podstawie warunków określonych na stronie internetowej, przesyłając formularz rezerwacji online; robi to, klikając przycisk wskazujący na wiążący charakter jego oświadczenia; w ten sposób klient zleca również Travelcircus świadczenie wybranej usługi. Umowa między klientem a usługodawcą zostaje zawarta z chwilą otrzymania potwierdzenia rezerwacji, które jest zwykle wysyłane pocztą elektroniczną lub tradycyjną, ale nie wymaga żadnej specjalnej formy, co oznacza, że potwierdzenia ustne i telefoniczne są również prawnie wiążące. Wysłanie faktury przez Travelcircus lub usługodawcę jest równoznaczne z potwierdzeniem rezerwacji.

• Klient może skorzystać ze zwykłych funkcji komputera i przeglądarki, np. polecenia powrotu w przeglądarce, aby poprawić swoje dane, usunąć lub zresetować cały formularz zamówienia online.

• Tekst umowy i dane dotyczące rezerwacji będą przechowywane przez Travelcircus przez ograniczony czas w celu przetwarzania umowy na potrzeby administrowania sprawami innej osoby. Po dokonaniu rezerwacji nie można jej już odnowić przez Internet. Podczas przetwarzania umowy Travelcircus przekaże niezbędne dane umowne usługodawcy wybranemu przez klienta. Zaleca się, aby klient sporządził własne trwałe kopie szczegółów zamówienia i tekstu umowy. Po zakończeniu przetwarzania umowy tekst umowy i dane zamówienia zostaną usunięte lub zablokowane do dalszego wykorzystania, chyba że Travelcircus nie może tego zrobić z powodu obowiązkowego przechowywania danych zgodnie z prawem podatkowym lub handlowym. Więcej informacji na temat przetwarzania danych klientów można znaleźć w polityce prywatności Travelcircus pod adrese https://www.travelcircus.de/datenschutzerklaerung.

• Informacje o poszczególnych usługach lub pakietach podane na Stronie oparte są na informacjach dostarczonych przez odpowiednich usługodawców; nie stanowią one informacji dostarczonych przez Travelcircus na temat jakości tych usług i pakietów. W przypadku braku koniecznej możliwości wpływania na usługodawców, Travelcircus nie zobowiązuje się do określonego sukcesu w organizacji usług, chyba że taki sukces został uzgodniony z klientem przynajmniej w formie tekstowej. Dane dotyczące lokalizacji, mapy lub obrazy zamieszczone na stronie internetowej Travelcircus służą wyłącznie jako niewiążący przewodnik po lokalnej lokalizacji oferty. O zawarciu umowy decydują wyłącznie informacje zawarte w ostatnim kroku procesu rezerwacji oraz w odpowiednim potwierdzeniu rezerwacji lub podróży.

• Wspomniany usługodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie, że uzgodnione usługi są realizowane zgodnie z wymaganiami klienta. Travelcircus nie ma wpływu na to, czy wybrany usługodawca przyjmie ofertę klienta dotyczącą zawarcia umowy. Na podstawie umowy o zamówienie innych kwestii, Travelcircus jest jedynie zobowiązany do zapewnienia, że główna umowa o świadczenie usług usługodawcy wymienionego na stronie internetowej została zawarta z należytą starannością. Travelcircus jest zobowiązany do ustalenia najtańszej oferty tylko wtedy, gdy istnieje wyraźna umowa z klientem, która dla swojej skuteczności musi być zawarta przynajmniej w formie tekstowej.

• Obowiązki użytkownika/klienta

• Użytkownik jest zobowiązany do starannego wypełnienia niezbędnych pól w formularzu rezerwacji online na stronie internetowej (np. dane osobowe, dane kontaktowe, szczegóły płatności), sprawdzenia ich przed wysłaniem i poprawienia w razie potrzeby. Nieprawidłowe wprowadzenie danych może prowadzić do trudności w organizacji podróży, znacząco utrudniać świadczenie usług i powodować dodatkowe koszty. • Klient jest również zobowiązany do zapewnienia, że.

• Travelcircus posiadał dokładne i kompletne dane kontaktowe (w szczególności aktualny, ważny adres e-mail, a w przypadku rezerwacji lotów: numer telefonu);

• mieć możliwość otrzymywania informacji (np. formularza) i innych dokumentów od Travelcircus, a w szczególności, aby takie otrzymywanie nie było uniemożliwiane przez filtry antyspamowe w skrzynkach e-mail;

• natychmiast po otrzymaniu, dokładnie sprawdzić wszystkie szczegóły na potwierdzeniu rezerwacji, fakturach i innych dokumentach podróży i bez zbędnej zwłoki powiadomić nadawcę o wszelkich rozbieżnościach, nieścisłościach, niekompletności lub innych nieprawidłowościach;

• regularnie sprawdzać skrzynkę pocztową należącą do podanego adresu e-mail w celu otrzymywania powiadomień od Travelcircus lub wybranego usługodawcy, aby zapewnić dostęp do informacji o rezerwacji lub powiadomień o wszelkich zmianach. Obowiązek ten dotyczy nawet sytuacji, gdy klient posiada widoczny profil lub konto użytkownika na stronie internetowej Travelcircus.

• Jeśli klient nie otrzyma potwierdzenia w ciągu jednej godziny od przesłania formularza rezerwacji online, klient jest zobowiązany do sprawdzenia swojej skrzynki pocztowej, w tym folderu spam, i skontaktowania się z obsługą klienta Travelcircus.

• W zależności od usługi, miejsca docelowego lub środka transportu wybranego przez klienta, warunki dostawców usług lub wszelkie dodatkowe informacje, które mogą oni dostarczyć, mogą nie być w języku angielskim. Jeśli klient nie jest w stanie zrozumieć obcojęzycznego regulaminu lub innych informacji, przed dokonaniem rezerwacji musi zapewnić sobie wsparcie osoby lub podmiotu władającego danym językiem.

• Travelcircus informuje klienta, że warunki i inne informacje dostarczone przez usługodawców mogą nakładać na klienta dodatkowe obowiązki, takie jak, w przypadku transportu lotniczego, przestrzeganie czasu odprawy oraz, w przypadku lotów specjalnych i czarterowych, obowiązek potwierdzenia przez linię lotniczą wylotu, powrotu i kontynuacji lotu w terminie określonym przez linię lotniczą. Klient musi przyjąć do wiadomości i uwzględnić te dodatkowe obowiązki we własnym interesie. Niedopełnienie tych obowiązków może skutkować utratą prawa do przewozu bez prawa do (częściowego) zwrotu kosztów podróży.

• Zgodnie z przepisami dotyczącymi transportu lotniczego, klient jest informowany, że utrata, uszkodzenie lub opóźnienie bagażu w związku z transportem lotniczym musi zostać niezwłocznie zgłoszone odpowiedniej linii lotniczej na miejscu za pośrednictwem protokołu szkody (PIR). Jeśli PIR / protokół szkody nie został wypełniony, linie lotnicze i organizatorzy mogą odmówić zwrotu kosztów na podstawie umów międzynarodowych. W przypadku uszkodzenia bagażu protokół szkody musi zostać złożony w ciągu siedmiu dni od dostarczenia bagażu i w ciągu 21 dni w przypadku opóźnienia. Utratę, uszkodzenie lub niewłaściwe skierowanie bagażu należy również niezwłocznie zgłosić organizatorowi, jego agentowi, punktowi kontaktowemu lub sprzedawcy detalicznemu. Nie zwalnia to jednak pasażera z obowiązku złożenia raportu PIR/uszkodzenia w linii lotniczej w powyższych terminach.

• Zakaz odstąpienia od umowy o pośrednictwo

W przypadku umów agencyjnych dotyczących transportu pasażerskiego (np. loty, pociągi, autobusy itp.) i usług zakwaterowania (np. hotele, pensjonaty itp.) ustawowe prawo do odstąpienia od umowy jest zasadniczo wyłączone - § 312 ust. 2 nr 5; § 312g ust. 2 zdanie 1 nr 9 BGB - chyba że dany usługodawca uzgodni inaczej z klientem.

• Ceny; warunki płatności

• Wszystkie ceny zawierają ustawowy podatek VAT i wszystkie inne składniki ceny.

• O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej w poszczególnych przypadkach, faktury są płatne natychmiast i bez potrąceń po ich otrzymaniu. Warunki płatności innych opłat, które klient jest zobowiązany uiścić bezpośrednio na rzecz odpowiednich usługodawców w związku z organizacją podróży, można znaleźć we własnych warunkach usługodawców lub w innych instrukcjach płatności dostarczonych przez nich.

• Travelcircus jest upoważniony przez Usługodawcę do przyjmowania płatności od Klienta. Klient może znaleźć warunki płatności - w tym kwotę lub procent ceny do zapłaty jako depozyt, a także harmonogram płatności salda lub wpłaty zabezpieczenia finansowego - w ofercie na stronie internetowej / w serwisie. Klient może dokonać płatności za pomocą jednej z metod płatności określonych w procesie rezerwacji na Stronie Internetowej/Serwisie.

• Zmiany w rezerwacjach i anulowanie rezerwacji

• Szczegóły dotyczące zmian w rezerwacji, anulowania i odstąpienia od umowy - w szczególności terminy i formy, w jakich klient może skorzystać z odpowiednich praw - są określone na stronach pomocy w witrynie internetowej, a także podczas procesu rezerwacji w witrynie internetowej oraz w odpowiednich dokumentach rezerwacji.

• Zawierając umowę o udział w imprezie turystycznej, klient ma możliwość odstąpienia od umowy w dowolnym momencie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, z zastrzeżeniem wypłaty odpowiedniego zwrotu kosztów lub, w stosownych przypadkach, zryczałtowanego zwrotu kosztów wymaganego przez organizatora. Klient ma prawo udowodnić, że nie poniósł żadnej szkody lub że szkoda była mniejsza niż zryczałtowana rekompensata.

• Reklamacje, powiadomienia o usterkach i inne oświadczenia klientów

• Skargi dotyczące usług świadczonych przez Travelcircus na podstawie umowy o zarządzanie sprawami zagranicznymi/pośrednictwo muszą być zgłaszane Travelcircus bez zbędnej zwłoki. Travelcircus musi mieć rozsądną możliwość zapewnienia zadośćuczynienia. Jeśli klient ponosi winę za niezgłoszenie takiego roszczenia, nawet jeśli byłoby rozsądne, aby Travelcircus zapewnił zadośćuczynienie, roszczenia klienta wynikające z umowy o zarządzanie podróżą / pośrednictwo są nieważne.

• Przyjmuje się, że Travelcircus, jako sprzedawca, jest uprawniony do otrzymywania od klienta zawiadomień o wadach i innych oświadczeń dotyczących świadczenia usług turystycznych. Travelcircus jako sprzedawca jest zobowiązany do poinformowania organizatora o takich zawiadomieniach i oświadczeniach klienta bez zbędnej zwłoki. Jeżeli klient chce skorzystać z uprawnień wynikających z § 651m, n BGB (niemiecki kodeks cywilny), jest on zobowiązany bez zbędnej zwłoki powiadomić organizatora o wadach imprezy turystycznej. Bez zbędnej zwłoki oznacza złożenie roszczenia bez zawinionego opóźnienia. Travelcircus zaleca, aby klient udokumentował wady i wysłał powiadomienie o wadach - przynajmniej później - również na trwałym nośniku (np. list, załącznik PDF w wiadomości e-mail

• Odpowiedzialność; błędy w rezerwacji

Odpowiedzialność jest regulowana przez prawo.

Jeśli odpowiedzialność Travelcircus jest wyłączona lub ograniczona, dotyczy to również odpowiedzialności jej pracowników, agentów i innych osób, którymi Travelcircus posługuje się w celu wykonania swoich zobowiązań.

• Okres przedawnienia • W drodze odstępstwa od zasady prawnej zawartej w § 195 BGB, roszczenia wobec Travelcircus z tytułu umowy agencyjnej przedawniają się w terminie jednego roku, chyba że szkoda polega na uszkodzeniu ciała lub życia, lub jeśli szkoda polega na rażącym naruszeniu obowiązków przez Travelcircus lub umyślnym lub rażącym naruszeniu obowiązków przez jednego z przedstawicieli prawnych Travelcircus lub jedną ze stron, którymi Travelcircus posługuje się w celu wypełnienia swoich zobowiązań.

• Okres terminu przedawnienia rozpoczyna się z końcem roku, w którym roszczenie powstało, a użytkownik/klient dowiedział się o okolicznościach stanowiących podstawę roszczenia oraz o osobie dłużnika lub powinien był się o nich dowiedzieć bez rażącego niedbalstwa.

• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z podróży

W celu ochrony planów podróży klienta przed nieprzewidzianym ryzykiem, Travelcircus wyraźnie zaleca, aby klient wykupił ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z podróży oraz, w stosownych przypadkach, ubezpieczenie pokrywające koszty repatriacji w razie wypadku, choroby lub śmierci i/lub inne odpowiednie ubezpieczenie (np. ubezpieczenie bagażu). Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z podróży nie jest zawarte w usługach i cenach oferowanych przez Travelcircus.

• Informacje o przepisach paszportowych, wizowych i zdrowotnych

(1) Informacje na temat ogólnych wymogów paszportowych i wizowych w kraju docelowym, w tym przybliżonych terminów uzyskania wiz, a także formalności medycznych, można znaleźć w odpowiednim menu na stronie internetowej/usłudze. W tym kontekście zakłada się, że nie istnieją żadne nietypowe cechy (np. podwójne obywatelstwo, bezpaństwowość) w osobie klienta lub współtowarzysza podróży - jeśli tak nie jest, Travelcircus prosi klienta o poinformowanie go o tym przed dokonaniem rezerwacji podróży.

(2) Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej organu lub administracji odpowiedzialnej za kraj zamieszkania. Użytkownicy lub klienci, którzy nie są obywatelami Unii Europejskiej (UE), mogą znaleźć dalsze informacje na temat wymogów paszportowych i wizowych na bezpłatnej stronie informacyjnej UE pod adresem https://eu- ropa.eu/youreurope/citizens/travel/entry-exit/non-eu-nationals/index_en.htm, które zawierają dalsze informacje na temat wjazdu w podziale na kraje UE oraz dane kontaktowe krajowych organów administracyjnych krajów UE.

(3) Klient jest odpowiedzialny za uzyskanie i posiadanie dokumentów podróży wymaganych przez władze, za wszelkie niezbędne szczepienia oraz za przestrzeganie przepisów celnych i dewizowych oraz zakazów wywozu niektórych towarów lub przedmiotów. Wszelkie niedogodności wynikające z nieprzestrzegania tych przepisów, np. opłaty za anulowanie, ponosi klient. Nie ma to zastosowania, jeśli sprzedawca nie poinformował klienta lub dostarczył niewystarczające lub nieprawidłowe informacje.